Home
  Search
  JSE at Wiley-Blackwell

 Journal

Accepted Articles

Early View

Current Issue

Archive

 
  Manuscript Submission

Online Submission

Instructions for Authors

Copyright Transfer Agreement


 About JSE

Aims & Scope

Editorial Board

Online Office

Sponsors & Publisher


 Partner Journals

Other Journals from IB-CAS

TAXON

Plant Diversity and Resources

JSE 2016 reviewers list
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Journal of Systematics and Evolution would like to acknowledge and thank the following reviewers for their contributions
in the period January 1CDecember 31 in 2016:

The Journal of Systematics and Evolution would like to acknowledge and thank the following reviewers for their contributions in the period January 1CDecember 31 in 2016:

Allen, Geraldine

Anderson, Gregory

Archer, Robert

Barrington, David

Bogunić, Faruk

Cao, Jun ┣楙

Cardoso, Domingos

Chen, Kangming

Chen, Li-Juan ┳太剰

Chen, Zhi-Duan ┳態極

Cires, Eduardo

Crespi, Antonio

Das, Sudripta

de Groot, Arjen

Dobeš, Christoph

Dubuisson, Jean-Yves

Ebihara, Atushi

Edger, Patrick

Ekrt, Libor

Elster, Josef

Endress, Peter

Ercisli, Sezai

Esser, Hans-Joachim

Francisco-Ortega, Javier

Gao, Lian-Ming ┯濮苧

Ge, Xue-Jun ┯靠Ь

Gibby, Mary

Gong, Xun ┨筬

Gu, Hong-Ya ┨忘賺釘

Guo, Jie ┨準

Guo, Ya-Long ┨冉霜

Guo, You-Hao ┨嗔挫

Hadadinejad, Mahdi

Harris, AJ

Hauenschild, Frank

He, Chao-Ying ┷愕哂

Herendeen, Patrick

Hotta, Kohji

Huang, Lu-Qi ┿捺雁

Huang, Shuang-Quan ┿橡畠

Huang, Yong-Jiang ┿酉製

Jin, Xiao-Hua ┰靜Щ

Jurczyk, Barbara

Kallersjo, Mari

Kano, Rui

Knapp, Sandra

Kong, Hong-Zhi ┸弸袂韮

Lashermes, Philippe

Li, Jie ╂扈檻

Liao, Wan-Jin 僧嵐署

Lin, Zhenguo 爽尅忽

Liu, Hong-Mei 装碕歎

Liu, Jian-Quan 装秀畠

Liu, Ping-Li 装峠洗

Lu, Bao-Rong 測右蕃

Ma, Hui 瀧氏

Ma, Jian-Chao

Mehltreter, Klaus

Milstein, Daniela

Murakami, Noriaki

Nie, Ze-Long 梯夾霜

Oh, Sang-Hun

Paule, Juraj

Potter, Dan

Qi, Xinshuai南仟芳

Qiang, Sheng 膿覆

Qiu, Ying-Xiong 泊哂俛

Regalado, Ledis

Rimington, William R.

Salino, Alexandre

Salmaki, Yasamin

Schmidt-Lebuhn, Alexander N.

Schneider, Harald

Schori, Melanie

Shan, Hong-Yan 表碕凩

Sigel, Erin

Sinn, Brandon

Soejima, Akiko

Soltis, Pamela S.

Song, Zhi-Ping 卜崗峠

Sonnante, Gabriella

Spalik, Krzysztof

Srivastava, Alok

Stevens, Peter

Stuessy, Tod

Sun, Miao 柾仲

Sun, Yong-Shuai 柾喟芳

Tarkhnishvili, David

Testo,Weston

Thiv, Mike

Tippery,Nicholas

Van derMeer, Sascha

Vidal-Russell, Romina

Wang, Heng-Chang 藍冴拐

Wang, Hong 藍碕

Wang, Hong-Wei 藍崎琉

Wanke, Stefan

Watkins, James

Xiang, Qiu-Yun (Jenny) 鯒鑚藤

Xu, Feng-Xia 俾件麓

Yang, Ze-Feng 剋夾桁

Yin, Zhi-Tong 咫崗揖

Zhang, Dian-Xiang 嫖旧罍

Zhang, Li-Bing 嫖洗汚

Zhang, Ming-Li 嫖苧尖

Zhang, Ning 嫖逓

Zhang, Ti-Cao 嫖悶荷

Zhang, Xian-Chun 嫖楷今

Zhao, Yun-Peng 孕堝灯

Zhong, Bo-Jian 嶝荻釈

Zhou, Ren-Chao 巓畔階

Zimmer, Elizabeth

Zou, Xin-Hui 怡仟斯

 

Copyright © 2017. The Editorial Office, Journal of Systematics and Evolution, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel.: +86 10 62836132; 62836572    Fax:+86 10 62836132
E-mail: jse@ibcas.ac.cn
利嫋姥宛催詐ICP姥16067583催-32