Genetic formation of Sui populations in southwest China
Mingxia Xie, Xingyue Hu, Qiyang Wang, Zheng Ren, Yubo Liu, Meiqing Yang, Xiaoye Jin, Xiaomin Yang, Rui Wang, Chuan-Chao Wang, Jiang Huang
Journal of Systematics and Evolution . 0, (): 0 .