Morphology, molecular phylogeny and biogeography revealed two new Pseudo-nitzschia (Bacillariophyceae) species in Chinese waters
Biaobiao Niu, Qixiang Zheng, Yang Liu, Nina Lundholm, Sing Tung Teng, Xudan Lu, Ruiwei Ran, Li Zhang, Yang Li
J Syst Evol . 0, (): 0 .