Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Molecular phylogeny and species delimitation of Stachyuraceae: Advocating a herbarium specimen‐based phylogenomic approach in resolving species boundaries
Jun‐Xia Su, Cong‐Cong Dong, Yan‐Ting Niu, Li‐Min Lu, Chao Xu, Bing Liu, Shi‐Liang Zhou, An‐Ming Lu, Yu‐Ping Zhu, Jun Wen, and Zhi‐Duan Chen
doi: 10.1111/jse.12650
Version of Record online: 09 May 2020
  
Phylotranscriptomics reveals extensive gene duplication in the subtribe Gentianinae (Gentianaceae)
Chun‐Lin Chen, Lei Zhang, Jia‐Liang Li, Xing‐Xing Mao, Lu‐Shui Zhang, Quan‐Jun Hu, Jian‐Quan Liu, and Zhen‐Xiang Xi
doi: 10.1111/jse.12651
Version of Record online: 17 June 2020
  
Production and evolution pattern of “fruity smell” aggregation pheromones in genus Drosophila
Wu‐Fan Zhang, Lu‐Mei Liu, Shan He, Bin‐Yan Lu , and Yi‐Bo Luo
doi: 10.1111/jse.12648
Version of Record online: 29 May 2020