J Syst Evol ›› 1998, Vol. 36 ›› Issue (6): 544-548.

• Research Articles • Previous Articles     Next Articles

New Taxa of Orychophragmus (Cruciferae) from China

TAN Zhong-Ming, XU Jie-Mei, ZHAO Bing-Xiang, ZHANG Xiao-Liang   

  • Published:1998-11-10

Key words: Orychophragmus, O. taibaiensis Z. M. Tan et B. X. Zhao, O. hupehensis (Pamp.) Z. M. Tan et X. L. Zhang, O. diffuses Z. M. Tan et J. M. Xu, New species