]*>","")" /> A taxonomical study of Phyllostachys, China (Cont.)

J Syst Evol ›› 1980, Vol. 18 ›› Issue (2): 168-193.

• Research Articles • Previous Articles     Next Articles

A taxonomical study of Phyllostachys, China (Cont.)

Wang Cheng‐Ping, Yu Ze‐Hua, Ye Guang‐Han, Chu Cheng‐De, Chao Chi‐Son, Chen Shao‐Yun, Yao Chang‐Yu, Zhao Hui‐Ru   

  • Published:1980-05-18