Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Integrative taxonomy of herbaceous plants with narrow fragmented distributions: a case study on Primula merrilliana species complex
Xiao He, Jing-Jing Cao, Wei Zhang, Yong-Quan Li, Chao Zhang, Xiao-Hong Li, Guo-Hua Xia, and Jian-Wen Shao
Received Date:
Accepted Date:
  
Plastid and nuclear phylogenomic incongruences and biogeographic implications of Magnolia s.l. (Magnoliaceae)
Shanshan Dong, Yaling Wang, Nianhe Xia, Yang Liu, Min Liu, Lian Lian, Na Li, Lingfei Li, Xiaoan Lang, Yiqing Gong, Lu Chen, Ernest Wu, Shouzhou Zhang
Received Date:
Accepted Date:
  
Species delimitation of North American Nyssa species
Yan-Ting Yang, Xu-Chen Yang, Ming-Cheng Wang, Lin-Ling Zhong, Rui Ma, Tao Ma, Jian-Quan Liu, Charles C. Davis, and Zhen-Xiang Xi
doi: 10.1111/jse.12725
Received Date:
Accepted Date:
  
A framework infrageneric classification of Carex (Cyperaceae) and its organizing principles
Eric H. Roalson, Pedro Jiménez-Mejías, Andrew L. Hipp, Carmen Benítez-Benítez, Leo P. Bruederle, Kyong-Sook Chung, Marcial Escudero, Bruce A. Ford, Kerry Ford, Sebastian Gebauer, Berit Gehrke, Marlene Hahn, Muhammad Qasim Hayat, Mathias H. Hoffmann, Xiao-Feng Jin, Sangtae Kim, Isabel Larridon, Étienne Léveillé-Bourret, Yi-Fei Lu, Modesto Luceño, Enrique Maguilla, Jose Ignacio Márquez-Corro, Santiago Martín-Bravo, Tomomi Masaki, Mónica Míguez, Robert F. C. Naczi, Anton A. Reznicek, Daniel Spalink, Julian R. Starr, Uzma, Tamara Villaverde, Marcia J. Waterway, Karen L. Wilson, and Shuren Zhang.
doi: 10.1111/jse.12722
Received Date:
Accepted Date:
  
Assessing the sensitivity of divergence time estimates to locus-sampling, calibration points, and model priors in a RAD-seq phylogeny of Carex section Schoenoxiphium
Tamara Villaverde, Enrique Maguilla, Modesto Luceño and Andrew L. Hipp
doi: 10.1111/jse.12724
Received Date:
Accepted Date:
  
Phylogenetic position of South American Cheilanthes (Cheilanthoideae, Pteridaceae): advances in the generic circumscription and segregation of the new genus Mineirella
Ponce, M. Mónica and Scataglini, M. Amalia
doi: 10.1111/jse.12723
Received Date:
Accepted Date:
  
Phylogeography of the widespread fern Lemmaphyllum in East Asia: species differentiation and population dynamics in response to change in climate and geography
Xue-Ping Wei, Xian-Chun Zhang
doi: 10.1111/jse.12718
Received Date:
Accepted Date:
  
Phylogenetic relationships within Pyrenodesmia sensu lato and the role of pigments in its taxonomic interpretation
Ivan Frolov, Jan Vondrák, Jiří Košnar, Ulf Arup
doi: 10.1111/jse.12717
Received Date:
Accepted Date:
  
Large scale diversity reassessment, evolutionary history, and taxonomic revision of the green macroalgae family Udoteaceae (Bryopsidales, Chlorophyta)
Laura Lagourgue and Claude E. Payri
doi: 10.1111/jse.12716
Received Date:
Accepted Date:
  
The diversification of the northern temperate woody flora – a case study of the Elm family (Ulmaceae) based on phylogenomic and paleobotanical evidence
Qiuyue Zhang, Min Deng, Yanis Bouchenak-Khelladi, Zhekun Zhou, Guangwan Hu, Yaowu Xing
Received Date:
Accepted Date:
  
Phylogenomics of Fargesia and Yushania reveals a history of reticulate evolution
Xia-Ying Ye, Peng-Fei Ma, Cen Guo, De-Zhu Li
Received Date:
Accepted Date:
  
Targeted sequencing supports morphology and embryo features in resolving the classification of Cyperaceae tribe Fuireneae s.l.
Julian R. Starr, Pedro Jiménez-Mejías, Alexandre R. Zuntini, Étienne Léveillé-Bourret, Ilias Semmouri, Muthama Muasya, William J. Baker, Grace E. Brewer, Niroshini Epitawalage, Isabel Fairlie, Félix Forest, Izai A.B. Sabino Kikuchi, Lisa Pokorny, and Isabel Larridon
Received Date:
Accepted Date:
  
Fine-scale north-to-south genetic admixture profile in Shaanxi Han Chinese revealed by genome-wide demographic history reconstruction
Guanglin He, Mengge Wang, Yingxiang Li, Xing Zou, Hui-Yuan Yeh, Renkuan Tang, Xiaomin Yang, Zheng Wang, Jianxin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Rong Hu, Lan-Hai Wei, Gang Chen, Yiping Hou, Chuan-Chao Wang
doi: 10.1111/jse.12715
Received Date:
Accepted Date:
  
Integrative taxonomy recognized a new cryptic species within Stipa grandis from Loess Plateau of China
Bao Nie, Bo-Han Jiao, Li-Fei Ren, Polina D. Gudkova, Wen-Li Chen, Wen-Hao Zhang
doi: 10.1111/jse.12714
Received Date:
Accepted Date:
  
Preferential retention of the slowly evolving gene in pairs of duplicates in angiosperm genomes
Linbo Wang, Hong Ma, Juan Lin
doi: 10.1111/jse.12712
Received Date:
Accepted Date:
  
Phylogeny of Orthotrichum s.l. and Ulota s.l. (Orthotrichaceae, Bryophyta): insights into stomatal evolution
Qing-Hua Wang, Shan-Shan Dong, Jin-Long Zhang, Yang Liu, and Yu Jia
doi: 10.1111/jse.12713
Received Date:
Accepted Date:
  
Mitochondrial genes from eighteen angiosperms fill sampling gaps for phylogenomic inferences of the early diversification of flowering plants
Jia-Yu Xue, Shanshan Dong, Ming-Qiang Wang, Tian-Qiang Song, Guang-Can Zhou, Zhen Li, Yves Van de Peer, Zhu-Qing Shao, Wei Wang, Min Chen, Yan-Mei Zhang, Xiao-Qin Sun, Hongfeng Chen, Yong-Xia Zhang, Shou-Zhou Zhang, Fei Chen, Liangsheng Zhang, Cymon Cox, Yang Liu, Qiang Wang, Yue-Yu Hang
doi: 10.1111/jse.12708
Received Date:
Accepted Date:
  
Population genetic structure and classification of cultivated and wild pea (Pisum sp.) based on morphological traits and SSR markers
Rong Liu, Yu-Ning Huang, Tao Yang, Jin-Guo Hu, Hong-Yan Zhang, Yi-Shan Ji, Dong Wang, Guan Li, Chen-Yu Wang, Meng-Wei Li, Xin Yan, Xu-Xiao Zong
doi: 10.1111/jse.12710
Received Date:
Accepted Date:
  
Genomic variation patterns of subspecies defined by phenotypic criteria:Analyses of the mangrove species complex, Avicennia marina
Zhengzhen Wang, Zixiao Guo, Cairong Zhong, Haomin Lyu, Xinnian Li, Norman C. Duke, Suhua Shi
doi: 10.1111/jse.12709
Received Date:
Accepted Date:
  
Exploring the impact of RNA editing on mitochondrial phylogenetic analyses in liverworts, an early land plant lineage
Shan-Shan Dong, Hong-Lei Li, Bernard Goffinet, and Yang Liu
doi: 10.1111/jse.12706
Received Date:
Accepted Date:
  
Genomic signals reveal past evolutionary dynamics of Quercus schottkyana and its response to future climate change
Xiao-Long Jiang, Zhi-Hao Su, Gang-Biao Xu, Min Deng
doi: 10.1111/jse.12703
Received Date:
Accepted Date:
  
Pleurocordyceps gen. nov. for a clade of fungi previously included in Polycephalomyces based on molecular phylogeny and morphology
Yong-Hui Wang, Sayaka Ban, Wen-Jing Wang, Yi Li, Ke Wang, Paul M. Kirk, Kathryn E. Bushley, Cai-Hong Dong, David L. Hawksworth, and Yi-Jian Yao
doi: 10.1111/jse.12705
Received Date:
Accepted Date:
  
A systematic study of North American Angelica species (Apiaceae) based on nrDNA ITS and cpDNA sequences and fruit morphology
Chenyang Liao, Qing Gao, Deborah S. Katz-Downie, and Stephen R. Downie
doi: 10.1111/jse.12702
Received Date:
Accepted Date:
  
New Eocene fossil fruits and leaves of Menispermaceae from the central Tibetan Plateau and their biogeographic implications
Cédric Del Rio, Jian Huang, Ping Liu, Wei-Yu-Dong Deng, Teresa E.V. Spicer, Fei-Xiang Wu, Zhe-Kun Zhou, and Tao Su
doi: 10.1111/jse.12701
Received Date:
Accepted Date:
  
First macrofossil record of Icacinaceae in East Asia (early Oligocene, Wenshan Basin) and its ecological implications
Cédric Del Rio, Jian Huang, Gregory W. Stull, Rémi Allemand, Zhe-Kun Zhou, and Tao Su
doi: 10.1111/jse.12700
Received Date:
Accepted Date:
  
Phylogeny and biogeography of Fagus (Fagaceae) based on 28 nuclear single/low-copy loci
Lu Jiang, Qin Bao, Wei He, Deng-Mei Fan, Shan-Mei Cheng, Jordi López-Pujol, Myong Gi Chung, Shota Sakaguchi, Arturo Sánchez González, Aysun Gedik, De-Zhu Li, Yi-Xuan Kou, and Zhi-Yong Zhang
doi: 10.1111/jse.12695
Received Date:
Accepted Date:
  
Water relations of 'trailing-edge' evergreen oaks in the semiarid upper Yangtze region, SE Himalaya
Xiao-Fang He, Song-Wei Wang, Hang Sun, Christian Körner, and Yang Yang
doi: 10.1111/jse.12696
Received Date:
Accepted Date:
  
Out of the Pan-Himalaya: Evolutionary History of the Paeoniaceae Revealed by Phylogenomics
Shiliang Zhou, Chao Xu, Jing Liu, Yan Yu, Ping Wu, Tao Cheng, and De-Yuan Hong
doi: 10.1111/jse.12688
Received Date:
Accepted Date:
Editors-in-Chief
Song Ge
Jun Wen
Impact Factor
2.779
JCR 2019 IF ranking: 56/234 (Plant Sciences, top 23.72%, Q1 quartile)
Journal Abbreviation: J Syst Evol
ISSN: 1674-4918 (Print)
1759-6831 (Online)
CN: 11-5779/Q
Frequency: Bi-monthly

Sponsors

Publisher

Co-Sponsor

Scan to view the journal on your mobile
device
Scan to follow us on WeChat