Reproductive traits associated with invasiveness in Conyza sumatrensis
Jian-Hua HAO, Sheng QIANG, Qian-Qian LIU, Fei CAO
J Syst Evol . 2009, (3): 245 -254 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2009.00019.x