Adaptive evolution of α-amylase genes in wild barley ( Hordeum spontaneum) on micro and macro scales
Ya-Xi LIU, Ji-Rui WANG, Ze-Hou LIU, Yan WANG, Xing CHEN, Robert J HENRY, Yu-Ming WEI, Eviatar NEVO, You-Liang ZHENG
J Syst Evol . 2014, (6): 765 -778 .  DOI: 10.1111/jse.12108