Taxonomic note on Wikstroemia salicina (Thymelaeaceae)
ZHANG Yong-Hong, David E. BOUFFORD, SUN Hang
J Syst Evol . 2007, (3): 413 -414 .  DOI: 10.1360/aps06089