FTIR spectra of Camellia sect. Oleifera, sect. Paracamellia, and sect. Camellia (Theaceae) with reference to their taxonomic significance
Jin-Bo SHEN, Hong-Fei LU, Qiu-Fa PENG, Ju-Fang ZHENG, Yu-Mei TIAN
J Syst Evol . 2008, (2): 194 -204 .  DOI: 10.3724/SP.J.1002.2008.07125