Study on freshwater genus Peridinium (Dinophyta) from China
Guo-Xiang LIU, Sheng HU, Guo-Qiang CHU, Zheng-Yu HU
J Syst Evol . 2008, (5): 754 -771 .  DOI: 10.3724/SP.J.1002.2008.07121