Confirmation of a natural hybrid species in Petrocosmea (Gesneriaceae) based on molecular and morphological evidence
Zhi-Jing QIU, Zu-Li YUAN, Zhen-Yu LI, Yin-Zheng Wang
J Syst Evol . 2011, (5): 449 -463 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2011.00151.x