An updated Chinese vascular plant tree of life: Phylogenetic diversity hotspots revisited
Hai-Hua Hu, Bing Liu, Yi-Shuo Liang, Jian-Fei Ye, Saddam Saqib, Zhen Meng, Li-Min Lu, and Zhi-Duan Chen
J Syst Evol . 2020, (5): 663 -672 .  DOI: 10.1111/jse.12642