Fossil pinnae, sporangia, and spores of Osmunda from the Eocene of South China and their implications for biogeography and paleoecology
Xiao-Yan Liu, Yong-Dong Wang, Li Wang, Ning Zhou, Li-Qin Li, and Jian-Hua Jin
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12653