Cryptic lineages and potential introgression in a mixed‐ploidy species ( Phragmites australis) across temperate China
Le‐Le Liu, Mei‐Qi Yin, Xiao Guo, Jing‐Wen Wang, Yun‐Fei Cai, Cui Wang, Xiao‐Na Yu, Ning Du, Hans Brix, Franziska Eller, Carla Lambertini, and Wei‐Hua Guo
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12672