Out of the Pan-Himalaya: Evolutionary History of the Paeoniaceae Revealed by Phylogenomics
Shiliang Zhou, Chao Xu, Jing Liu, Yan Yu, Ping Wu, Tao Cheng, and De-Yuan Hong
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12688