Male-biased sex allocation in late-blooming flowers driven by resource limitation in the clonal perennial Aconitum kusnezoffii (Ranunculaceae)
Xing‐Yue M. Ge, Han‐Shu Lu, Hao Tian, Yue Wu, Da‐Yong Zhang , and Wan‐Jin Liao
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12734