Plastid phylogenomics and biogeography of the genus Monochoria (Pontederiaceae)
Zhi-Zhong Li, Andrew W. Gichira, John K. Muchuku, Wei Li, Guang-Xi Wang, and Jin-Ming Chen
J Syst Evol . 2021, (5): 1027 -1039 .  DOI: 10.1111/jse.12744