J Syst Evol ›› 2007, Vol. 45 ›› Issue (6): 855-856.doi: 10.1360/aps06125

• Research Articles • Previous Articles     Next Articles

Phalaenopsis lobbii (Rchb. f.) H. R. Sweet, a new record of Orchidaceae from Yunnan, China

LIU Qiang, YIN Shou-Hua*, HUANG Wen, YIN Jian-Tao   

  1. (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, the Chinese Academy of Sciences, Mengla, Yunnan 666303, China)ysh@xtbg.org.cn
  • Received:2006-08-15 Online:2007-05-25 Published:2007-11-18

Abstract: Phalaenopsis lobbii (Rchb. f.) H. R. Sweet, a newly recorded species of Orchidaceae from China, is described. This species resembles Phalaenopsis gibbosa and Phalaenopsis parishii, but differs by having white flowers, not zigzag rachis and an irregular-subdenticulate callus between the two side-lobes of the lip.

Key words: Phalaenopsis, Phalaenopsis lobbii, Orchidaceae, new record, China

[1] Ying-Ze Xiong, Li-Bing Jia, Chang-Qiu Liu and Shuang-Quan Huang. Effective pollinia transfer by settling moths’ legs in an orchid Habenaria aitchisonii . J Syst Evol, 2020, 58(2): 174-181.
[2] Lu-Liang Huang, Jian-Hua Jin, Cheng Quan, and Alexei A. Oskolski. Mummified Magnoliaceae woods from the upper Oligocene of South China, with biogeography, paleoecology, and wood trait evolution implications . J Syst Evol, 2020, 58(1): 89-100.
[3] Xiao-Yan Liu, Sheng-Lan Xu, Meng Han, and Jian-Hua Jin. An early Oligocene fossil acorn, associated leaves and pollen of the ring‐cupped oaks (Quercus subg. Cyclobalanopsis) from Maoming Basin, South China . J Syst Evol, 2019, 57(2): 153-168.
[4] Lorenzo Pecoraro, Laiqiang Huang, Tancredi Caruso, Silvia Perotto, Mariangela Girlanda, Lei Cai, Zhong-Jian Liu. Fungal diversity and specificity in Cephalanthera damasonium and C. longifolia (Orchidaceae) mycorrhizas . J Syst Evol, 2017, 55(2): 158-169.
[5] Yi-Xuan Kou, Kun Xiao, Xiao-Rong Lai, Yu-Jin Wang, Zhi-Yong Zhang. Natural hybridization between Torreya jackii and T. grandis (Taxaceae) in southeast China . J Syst Evol, 2017, 55(1): 25-33.
[6] Zhi-Duan Chen, Tuo Yang, Li Lin, Li-Min Lu, Hong-Lei Li, Miao Sun, Bing Liu, Min Chen, Yan-Ting Niu, Jian-Fei Ye, Zhi-Yong Cao, Hong-Mei Liu, Xiao-Ming Wang, Wei Wang, Jing-Bo Zhang, Zhen Meng, Wei Cao, Jian-Hui Li, Sheng-Dan Wu, Hui-Ling Zhao, Zhong-Jian Liu, Zhi-Yuan Du, Qing-Feng Wang, Jing Guo, Xin-Xin Tan, Jun-Xia Su, Lin-Jing Zhang, Lei-Lei Yang, Yi-Ying Liao, Ming-He Li, Guo-Qiang Zhang, Shih-Wen Chung, Jian Zhang, Kun-Li Xiang, Rui-Qi Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Shi-Liang Zhou, Jin-Hua Ran, Xiao-Quan Wang, Xiao-Hua Jin, You-Sheng Chen, Tian-Gang Gao, Jian-Hua Li, Shou-Zhou Zhang, An-Ming Lu, China Phylogeny Consortium. Tree of life for the genera of Chinese vascular plants . J Syst Evol, 2016, 54(4): 277-306.
[7] Zhi-Xi Fu, Bo-Han Jiao, Bao Nie, Guo-Jin Zhang, Tian-Gang Gao, China Phylogeny Consortium. A comprehensive generic-level phylogeny of the sunflower family: Implications for the systematics of Chinese Asteraceae . J Syst Evol, 2016, 54(4): 416-437.
[8] Ming-He Li, Guo-Qiang Zhang, Si-Ren Lan, Zhong-Jian Liu, China Phylogeny Consortium. A molecular phylogeny of Chinese orchids . J Syst Evol, 2016, 54(4): 349-362.
[9] Xiao-Qing Liang, David K. Ferguson, Tao Su, Zhe-Kun Zhou. Fossil leaves of Populus from the Middle Miocene of Yunnan, SW China . J Syst Evol, 2016, 54(3): 264-271.
[10] Qi Zhang, Hui-Yin Song, Zheng-Yu Hu, Guo-Xiang Liu. Morphological examination and phylogenetic position of the newly recorded heterotrophic brackish dinoflagellate Diplopsalis caspica (Dinophyceae) in freshwater habitat from China . J Syst Evol, 2015, 53(6): 512-519.
[11] Wei Zhou, Meng-Meng Guan, Xun Gong. Cycas chenii (Cycadaceae), a new species from China, and its phylogenetic position . J Syst Evol, 2015, 53(6): 489-498.
[12] Xiao-Yan Liu, Qi Gao, Jian-Hua Jin. Late Eocene leaves of Nageia (section Dammaroideae) from Maoming Basin, South China and their implications on phytogeography . J Syst Evol, 2015, 53(4): 297-307.
[13] Hong-Hu MENG, Xiao-Yang GAO, Jian-Feng HUANG, Ming-Li ZHANG. Plant phylogeography in arid Northwest China: Retrospectives and perspectives . J Syst Evol, 2015, 53(1): 33-46.
[14] Guang-Da TANG, Jing-Hui OU, Yi-Bo LUO, Xue-Ying ZHUANG, Zhong-Jian LIU. A review of orchid pollination studies in China . J Syst Evol, 2014, 52(4): 411-422.
[15] Steven R. MANCHESTER, Peter W. FRITSCH. European fossil fruits of Sphenotheca related to extant Asian species of Symplocos . J Syst Evol, 2014, 52(1): 68-74.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Zhang Hong Jian Ling-cheng Li Guang-min. Studies of Plant Cold-Resister for Enhancing Cold-Resistant Ability and Cold Stability of Cellular Membrane System in Cucumber Seedlings[J]. Chin Bull Bot, 1994, 11(特辑): 154 -162 .
[2] Zheng Guang-hua. A survey of seed physiology in China[J]. Chin Bull Bot, 1983, 1(01): 12 -16 .
[3] Fei Li;Yong Hu;Fan Wang;Zhen Zhang;Xianglin Liu;Sulan Bai;Yikun He. orting of early developmental non-hair cells in root by flow cytometry in Arabidopsis thaliana[J]. Chin Bull Bot, 2010, 45(04): 460 -465 .
[4] Ying Li;Kaijing Zuo;Kexuan Tang. A Survey of Functional Studies of the GH3 Gene Family in Plants[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(05): 507 -515 .
[5] Bingyu Zhang;Xiaohua Su*;Xiangming Zhou. Gene Regulation in Flower Development in the Forest[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(04): 476 -482 .
[6] Suxia Xu;Liangsheng Wang;Qingyan Shu;Minghua Su;Qingyun Huang;Wenhui Zhang;Gongshe Liu . Progress of Study of the Biology of the Resource Plant Bougainvillea[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(04): 483 -490 .
[7] Jing Liu&#;Kaifa Wei&#;Zhihui Gao;Bingbing Li;Huibo Ren;Jianfang Hu;Wensuo Jia* . Nitrate as an Enhancer of Root Signal in the Regulation of Stomatal Movement in Plants under Drought Stress[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(01): 34 -40 .
[8] Jing Jiang Shuan Han Chunpeng Song. SB202190 Modulate Salicylic Acid-induced H2O2 Generation SB202190 Modulate Salicylic Acid-induced H2O2 Generation[J]. Chin Bull Bot, 2007, 24(04): 444 -451 .
[9] Haiyong Liang Xiuying Xia Xiaorong Gao Qiao Su. Vector Construction with UGPase and anti4CL, and Their Expression in Transgenic Tobacco[J]. Chin Bull Bot, 2007, 24(04): 459 -464 .
[10] . [J]. Chin Bull Bot, 1996, 13(专辑): 98 .