J Syst Evol ›› 2023, Vol. 61 ›› Issue (6): 1056-1064.DOI: 10.1111/jse.12938

• Letter to the Editor • Previous Articles     Next Articles

Ancient genome of Empress Ashina reveals the Northeast Asian origin of Göktürk Khanate

Xiao-Min Yang1,2†, Hai-Liang Meng1†, Jian-Lin Zhang3, Yao Yu4, Edward Allen4, Zi-Yang Xia5, Kong-Yang Zhu6, Pan-Xin Du1, Xiao-Ying Ren4, Jian-Xue Xiong4, Xiao-Yu Lu4, Yi Ding4, Sheng Han7, Wei-Peng Liu8, Li Jin1, Chuan-Chao Wang2,6,9,10*, and Shao-Qing Wen4,11*   

 1. 1 Ministry of Education Key Laboratory of Contemporary Anthropology, Department of Anthropology and Human Genetics, School of Life Sciences, Fudan University, Shanghai 200433, China;
  2 Department of Anthropology and Ethnology, School of Sociology and Anthropology, Institute of Anthropology, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China;
  3 Shaanxi Academy of Archaeology, Xi'an 710054, China;
  4 Institute of Archaeological Science, Fudan University, Shanghai 200433, China;
  5 Division of Biosciences, and Department of Genetics, Evolution and Environment, University College London Genetics Institute (UGI), University College London, London WC1E 6BT, UK;
  6 State Key Laboratory of Cellular Stress Biology, School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China;
  7 Department of History, Fudan University, Shanghai 200433, China;
  8 College of Cultural Heritage, Northwest University, Xi'an 710069, China;
  9 State Key Laboratory of Marine Environmental Science, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China;
  10 Institute of Artificial Intelligence, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China;
  11 Center for the Belt and Road Archaeology and Ancient Civilizations (BRAAC), Fudan University, Shanghai 200433, China
  These authors contributed equally to this study.
  *Authors for correspondence. Chuan-Chao Wang. E-mail: wang@xmu.edu.cn; Shao-Qing Wen. E-mail: wenshaoqing@fudan.edu.cn
 • Received:2022-08-06 Accepted:2022-11-18 Online:2023-01-09 Published:2023-11-01