J Syst Evol ›› 2000, Vol. 38 ›› Issue (3): 302-304.

• Research Articles • Previous Articles    

New taxa of Tulipa L. from Xinjiang

TAN Dun-Yan, WEI Xing, FANG Jin, AN Zheng-Xi   

  • Published:2000-05-10