]*>","")" /> A taxonomical study of Phyllostachys, China

J Syst Evol ›› 1980, Vol. 18 ›› Issue (1): 15-19.

• Research Articles • Previous Articles     Next Articles

A taxonomical study of Phyllostachys, China

Wang Cheng-Ping, Yu Ze-Hua, Ye Guang-Han, Chu Cheng-De, Chao Chi-Son, Chen Shao-Yun, Yao Chang-Yu, Zhao Hui-Ru   

  • Published:1980-02-18