Observations on Chromosomes of Fourteen Moss Species from the Qinling Range, China
Tian Xian-hua, Xiao Ya-ping, Liu Quan-hong, Zhu Bi-cai, Wang Zhong-hui, Yuan Shi-qu
J Syst Evol . 1994, (3): 240 -245 .