]*>","")" /> On the nomenclature of the Chinese plant drug“Chuanxiong”

J Syst Evol ›› 1979, Vol. 17 ›› Issue (2): 101-103.

• Research Articles • Previous Articles     Next Articles

On the nomenclature of the Chinese plant drug“Chuanxiong”

Qiu Shu-Hua, Zeng Yi-Quan, Pan Kai-Yu, Tang Yen-Chen, Xu Jie-Mei   

  • Published:1979-05-18