J Syst Evol ›› 1995, Vol. 33 ›› Issue (5): 516-519.

• Research Articles • Previous Articles    

New Taxa of Diatom (Bacillariophyta) from Xizang (Tibet)(I)

Zhu Hui‐zhong, Chen Jia‐you   

  • Published:1995-09-10

Key words: Bacillariophyta, Caloneis, Neidium, Xizang